Voorwaarden Schuur Expert

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes

Definities

 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes: V.O.F. Bouwen op Online Succes, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 80170218
 • Klant: degene met wie Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen

 • Alle prijzen die Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes te allen tijde wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes vastgesteld op gronde van werkelijk bestede per project op project basis.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke Project m2 tarieven van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes, geldend voor een periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend m2 tarief is overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn 

 • De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes te verrekenen met een vordering op Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • Zaken van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes die bij de klant aanwezig zijn.
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 • De klant geeft op eerste verzoek van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en gewenste wijze beschikbaar aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De klant dient een door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering. An de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 • De klant zal klachten met Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes communiceren en niet via online en/of andere media. Wanneer de klant dit wel doet zal Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes de klacht niet in behandeling nemen totdat alles weer van deze media is verwijderd.

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes

 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van en overeenkomst.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid verhaald op de ingehuurde derde partij die het werk heeft uitgevoerd. De algemene voorwaarden van deze dienstverlener zullen dan leidend zijn. Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes zal hierin bemiddelen om tot een oplossing te komen.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 • Wanneer klant een klacht via online en/of andere media naar buiten brengt zonder eerst met Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes een oplossing te zoeken, vervalt ieder recht op aansprakelijkheid van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding via Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes vervalt in elk geval 12 maande na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding 

 • De klant heeft het recht de overeenkomt te ontbinden wanneer Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes in verzuim is.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes kan worden toegerekend in een van de wil van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijzigen van overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomt dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 • Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schuur Expert – V.O.F. Bouwen op Online Succes is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.